Статут

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ» (далі по тексту – Асоціація та/або Громадська організація, та/або Організація), є незалежною самоврядною всеукраїнською громадською, некомерційною, неприбутковою організацією, яка створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом та об’єднує на добровільних засадах лікарів-педіатрів та лікарів суміжних спеціальностей, які займаються практичною діяльністю, а також науковою і педагогічною роботою для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.1. Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.
1.2. Асоціація співпрацює з різноманітними державними установами, громадськими організаціями, підприємствами, товариствами як в Україні, так і за кордоном, з питань, що відносяться до статутної діяльності, спираючись на творчу ініціативу та активність своїх членів.
1.3. Основною метою діяльності Організації є сприяння розвитку наукових і практичних проблем в галузі алергології, захист законних інтересів членів Організації.
1.4. Місце знаходження Організації: 04050, м. Київ.
1.5. Найменування організації українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ».
1.6. Найменування організації англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION UKRAINE ASSOCIATION OF FUNCTIONAL MEDICINE».
1.7. Скорочене найменування організації українською мовою: ГО «УАФМ».
1.8. Скорочене найменування організації англійською мовою: PO «UAFM».
1.9. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.10. Діяльність громадської організації поширюється на територію України.
1.11. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.12. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Асоціація ставить перед собою таку мету:

 • Визнання Функціональної медицини як самостійного напрямку медичної науки України, яка об’єднує всі напрямки персоніфікованого підходу до людини з метою реалізації заходів превентивної медицина включаючи генетичні, епігенетичні, фізіологічні, біохімічні фактори, метаболічні процеси, харчування, фізичні навантаження, психічне, психологічне здоров’я з метою збереження та продовження життя в максимально здоровому стані.
 • Сприяння зростанню професіоналізму українських фахівців у галузі функціональної медицини шляхом підвищення їх кваліфікації до рівня міжнародних вимог за допомогою їхнього поінформування, поширення власного досвіду та тісного всебічного контакту з фахівцями інших країн світу, що має привести до офіційного визначення українських фахівців та їх кваліфікаційних посвідчень за кордоном;
 • Відстоювання, доведеність та поширення пріоритетних досягнень української науки і практики в галузі функціональної медицини, дієтології, психології, алергології, біохімії, ендокринології,гастроентерології, генетики, гінекології, дієтології, імунології, косметології, неврології, психоневрології, сімейної медицини, фізіології та всіх інших спеціальностей де застосовується методики функціональної медицини.
 • Розробка, внесення на розгляд компетентних органів охорони здоров’я та Національної академії медичних наук України пропозицій по вирішенню актуальних проблем фундаментального та прикладного характерів в галузі функціональної медицини та розробки нових організаційних заходів по збереженню здоров’я населення України.
 • Сприяння підвищенню рівня післядипломної підготовки спеціалістів з функціональної медицини та фахівців суміжних спеціальностей в Україні з метою досягнення їх кваліфікації до рівня міжнародних професійних кваліфікаційних вимог;

2.2. Для здійснення своїх статутних завдань Асоціація:

 • Сприяє впровадженню сучасних медичних технологій та доведених міжнародних рекомендацій в практику лікарів України
 • Розповсюджує найновішу світову наукову інформацію в галузі функціональної медицини серед медичних працівників України;
 • Сприяє реалізації інновацій в галузі функціональної медицини
 • Сприяє навчанню та підвищенню кваліфікації лікарів-фахівців, обміну спеціалістами для навчання та обміну досвідом;
 • Впроваджує активне співробітництво з українськими та міжнародними організаціями, які вирішують проблеми генетичних захворювань, метаболічними порушень, та харчовими непереносимостей;
 • Бере участь в організації та проведенні фахових конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів;
 • Встановлює прямі зв’язки із профільними міжнародними організаціями, науковими і практичними центрами, окремими спеціалістами, а також громадськими організаціями, контакти з якими сприятимуть розширенню діяльності Організації;
 • Може вступати в громадські міжнародні (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні зв’язки, укладати відповідні угоди з питань, що відносяться до статутної діяльності;
 • Надає у встановленому порядку практичну, науково-методичну та інформаційну безоплатну допомогу з питань алергології;
 • Видає медичний журнал в друкованому та електронному вигляді.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
3.1.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
3.1.6. проводити мирні зібрання;
3.1.7. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.8. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
3.1.9. засновувати засоби масової інформації;
3.1.10. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.11. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
3.1.12. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
3.1.13. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
3.1.14. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
3.1.15. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
3.1.16. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.17. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.18. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
3.1.19. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
3.1.20. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.1.21. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним.
4.2.Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, мають вищу медичну, біологічну та іншу освіту, працюють в галузі функціональної медицини, педіатрії, дієтології, алергології, гастроентерології, косметології генетики, ендокринології, сімейної медицини та суміжних спеціальностях, або активно сприяють її діяльності, беруть участь в діяльності Організації та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.
4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.
4.4. Права члена Організації:
4.4.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
4.4.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
4.4.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
4.4.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;
4.4.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
4.5. Члени Організації зобов’язані:
4.5.1. дотримуватись положень Статуту Організації;
4.5.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
4.5.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;
4.5.4. сприяти здійсненню завдань Організації;
4.5.5. брати участь у заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;
4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.
4.7. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова Організації.
5.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.
5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени або уповноважені представники від регіональних груп. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.
5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.
5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:
5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.
5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.
5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.
5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації.
5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.
5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Загальних Зборів Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації.
5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.
5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 5 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.13.Головою Правління є Голова Організації.
5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.
5.15. До компетенції Правління відноситься:
5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.
5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.
5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
5.15.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.
5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.
5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Правління. У випадку проведення засідань Правління Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Правлінням Організації. Правління звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.
5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.
5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами раз на два роки є підзвітним Загальним Зборам та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.
5.22. Голова Організації:
5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;
5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.
5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.
5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.
5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління та голова перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.
5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента Організації або Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Правління член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.
5.24. Порядок прийняття рішень керівними органами Організації шляхом використання засобів зв’язку
5.24.1.Якщо окремі члени керівного органу Організації письмово повідомили до початку засідання керівного органу про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.
5.24.2. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти або інших засобів зв’язку, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів керівного органу. Члени керівного органу управління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.
5.24.3. Стосовно рішень про обрання або затвердження складу керівних органів Організації, а також про дострокове припинення повноважень цих органів враховуються тільки результати особистого голосування.

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України
6.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
6.3. Організація:
— організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
— проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
— реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи (осередки).
7.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.
7.3. Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації.
7.4. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.
7.5. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі довіреності.
7.6. Організація може мати всеукраїнський статус за наявності у неї відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, з відповідним підтвердженням такого статусу в порядку передбаченому законодавством.